wydanie drukowane/printed edition – ISSN 1689-5010
wydanie online/online/edition – eISSN 2720-524X

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej
Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

1. Rocznik „SACRUM ET DECORUM. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej” to recenzowane czasopismo naukowe, redagowane w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej – które ukazuje się w formie drukowanej i elektronicznej.
2. Do druku przyjmowane są oryginalne i niepublikowane wcześniej artykuły nawiązujące tematycznie do profilu czasopisma, wnoszące istotny wkład w rozwój polskich i światowych badań nad sztuką sakralną, przesłane wyłącznie do redakcji „Sacrum et Decorum”. Tekst powinien mieć objętości do 20 stron maszynopisu, w wyjątkowych przypadkach – po wcześniejszym uzgodnieniu z zespołem redakcyjnym – dopuszczalne jest zwiększenie ilości stron.
3. Oprócz artykułów naukowych Redakcja zamieszcza recenzje merytoryczne, materiały źródłowe oraz eseje artystów na temat ich własnej twórczości w nowym cyklu Miscellanea. Publikujemy również informacje o książkach bądź wydarzeniach artystycznych, tj.: wystawy, konferencje itp., o objętości do 5 stron maszynopisu.
4. Do tekstu prosimy dołączyć: abstrakt artykułu (ok. pół strony maszynopisu), pięć do sześciu słów kluczowych, wyodrębnioną bibliografię oraz krótką informację o autorze, zawierającą imię, nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, miejsce pracy, dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu oraz nr ORCID. Oddanie artykułu do druku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację powyższych danych, nie tylko w „Sacrum et Decorum” (wersja papierowa i internetowa), lecz także w bazach naukowych, z którymi czasopismo współpracuje lub nawiąże współpracę.
5. Prosimy także o wypełnienie, podpisanie i przesłanie do Redakcji załączonego poniżej oświadczenia o autentyczności i własnym autorstwie przedłożonego tekstu i/lub ewentualnym udziale innych autorów, a także odpowiedzialności za oryginalność pracy, stosowanie standardów COPE i respektowanie praw majątkowych osób trzecich (np. w zakresie użycia materiałów ilustracyjnych itp.) – ZAŁĄCZNIK nr 1OŚWIADCZENIE AUTORSKIE;

Autorzy proszeni są również o podpisanie umowy z Wydawcą – ZAŁĄCZNIK nr 1aumowa-o-wykonanie-utworu-w-czasopismie-dwujezyczna

6. W przypadku współautorstwa artykułu wymagamy podania informacji o procentowym udziale poszczególnych osób w napisaniu pracy, z wyszczególnieniem afiliacji współautora/ów. Autorzy zobowiązani są także do przekazania Redakcji i zamieszczenia w tekście informacji o wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów – ZAŁĄCZNIK nr 1bOświadczenie o procentowym udziale ;
7. Redakcja zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian bądź skrótów w tekście, po uprzednim uzgodnieniu z autorem/mi.
8. Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca.
9. Zasady przyjmowania, oceny i proces recenzji tekstów są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz standardami Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) i szczegółowo opisane na stronie internetowej www.sacrumetdecorum.pl, w zakładce: Recenzja.
10. Redakcja stosuje sugerowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Komitet do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych.
11. O wszelkich przejawach nierzetelności naukowej i naruszania zasad etyki stosowanych w nauce Redakcja będzie informować odpowiednie podmioty, posiadające możliwość jurysdykcji wobec autora niepodporządkowującego się obowiązującym normom.

Przesłanie artykułu do redakcji i wymogi techniczne:

  • teksty prosimy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: sacrumetdecorum@ur.edu.pl w terminie do końca grudnia każdego roku;
  • artykuły winny zawierać streszczenie (ok. pół strony), pięć lub sześć słów kluczowych, wyodrębnioną bibliografię oraz krótką informację o autorze, zawierającą imię, nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, miejsce pracy, dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu oraz nr ORCID;
  • forma zapisu odnośników i bibliografii znajduje się w ZAŁĄCZNIKU NR 2ZASADY ZAPISU BIBLIOGRAFICZNEGO;
  • ilustracje w formacie tif, jpg, pdf należy przesłać w odrębnym pliku na adres: sacrumetdecorum@ur.edu.pl;
  • spis fotografii prosimy opracować zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 i umieścić pod bibliografią w artykule;
  • strona znormalizowanego maszynopisu zawiera 30 wersów tekstu z ok. 60 znakami w wersie (ok. 1800 znaków na stronie).

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres:
Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej
Redakcja „Sacrum et Decorum”
35-002 Rzeszów, pl. Ofiar Getta 4-5/35
tel. +48 661 928 362, +48 17 872 20 98
e-mail: sacrumetdecorum@ur.edu.pl

Skip to content