wydanie drukowane/printed edition – ISSN 1689-5010
wydanie online/online/edition – eISSN 2720-524X

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej
Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

1. Rocznik „SACRUM ET DECORUM. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej” to recenzowane czasopismo naukowe, redagowane w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej – które ukazuje się w formie drukowanej i elektronicznej.
2. Do druku przyjmowane są oryginalne i niepublikowane wcześniej artykuły nawiązujące tematycznie do profilu czasopisma, wnoszące istotny wkład w rozwój polskich i światowych badań nad sztuką sakralną, przesłane wyłącznie do redakcji „Sacrum et Decorum”. Tekst powinien mieć objętości do 20 stron maszynopisu, w wyjątkowych przypadkach – po wcześniejszym uzgodnieniu z zespołem redakcyjnym – dopuszczalne jest zwiększenie ilości stron.
3. Oprócz artykułów naukowych Redakcja zamieszcza recenzje merytoryczne, materiały źródłowe oraz eseje artystów na temat ich własnej twórczości w nowym cyklu Miscellanea. Publikujemy również informacje o książkach bądź wydarzeniach artystycznych, tj.: wystawy, konferencje itp., o objętości do 5 stron maszynopisu.
4. Do tekstu prosimy dołączyć: abstrakt artykułu (ok. pół strony maszynopisu), pięć do sześciu słów kluczowych, wyodrębnioną bibliografię oraz krótką informację o autorze, zawierającą imię, nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, miejsce pracy, dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu oraz nr ORCID. Oddanie artykułu do druku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację powyższych danych, nie tylko w „Sacrum et Decorum” (wersja papierowa i internetowa), lecz także w bazach naukowych, z którymi czasopismo współpracuje lub nawiąże współpracę.
5. Prosimy także o wypełnienie, podpisanie i przesłanie do Redakcji załączonego poniżej oświadczenia o autentyczności i własnym autorstwie przedłożonego tekstu i/lub ewentualnym udziale innych autorów, a także odpowiedzialności za oryginalność pracy, stosowanie standardów COPE i respektowanie praw majątkowych osób trzecich (np. w zakresie użycia materiałów ilustracyjnych itp.) – ZAŁĄCZNIK nr 1OŚWIADCZENIE AUTORSKIE;

Zgodnie z polityką Open Access autorzy zachowują pełnię praw autorskich do swoich artykułów – bez ograniczeń. Autorzy mogą deponować swoje artykuły w wybranym przez siebie repozytorium.

6. W przypadku współautorstwa artykułu wymagamy podania informacji o procentowym udziale poszczególnych osób w napisaniu pracy, z wyszczególnieniem afiliacji współautora/ów. Autorzy zobowiązani są także do przekazania Redakcji i zamieszczenia w tekście informacji o wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów – ZAŁĄCZNIK nr 1a – Oświadczenie o procentowym udziale ;
7. Redakcja zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian bądź skrótów w tekście, po uprzednim uzgodnieniu z autorem/mi.
8. Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca.
9. Zasady przyjmowania, oceny i proces recenzji tekstów są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz standardami Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) i szczegółowo opisane na stronie internetowej www.sacrumetdecorum.pl, w zakładce: Recenzja.
10. Redakcja stosuje sugerowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Komitet do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych.
11. O wszelkich przejawach nierzetelności naukowej i naruszania zasad etyki stosowanych w nauce Redakcja będzie informować odpowiednie podmioty, posiadające możliwość jurysdykcji wobec autora niepodporządkowującego się obowiązującym normom.

Przesłanie artykułu do redakcji i wymogi techniczne:

  • teksty prosimy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: sacrumetdecorum@ur.edu.pl w terminie do końca grudnia każdego roku;
  • strona znormalizowanego maszynopisu zawiera 30 wersów tekstu z ok. 60 znakami w wersie (ok. 1800 znaków na stronie);
  • artykuły winny zawierać streszczenie (ok. pół strony), pięć lub sześć słów kluczowych, wyodrębnioną bibliografię oraz krótką informację o autorze, zawierającą imię, nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, miejsce pracy, dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu oraz nr ORCID;
  • forma zapisu odnośników i bibliografii znajduje się poniżej oraz do pobrania w ZAŁĄCZNIKU NR 2ZASADY ZAPISU BIBLIOGRAFICZNEGO
  • ilustracje w formacie tif, jpg, pdf należy przesłać w odrębnym pliku na adres: sacrumetdecorum@ur.edu.pl;
  • spis fotografii prosimy opracować zgodnie z poniższymi zasadami i umieścić pod bibliografią w artykule:

Podpisy pod ilustracjami:

Autor, Tytuł (kursywą), data powstania dzieła ukazanego na zdjęciu, ewentualnie technika wykonania (gdy nie jest oczywista), ewentualnie wymiary, miejsce (ewentualnie: dane dotyczące przechowywania materiału reprodukowanego), dane dotyczące autora zdjęcia (lub źródło),

na przykład:

Stanisław Wyspiański, Witraż enigmatyczny, 1900, Kościół św. Anny, Kraków, fot. D. Czapczyńska-Kleszczyńska

Jan Klopicki, Widok kościoła św. Idziego w Krakowie, 1876, akwarela, Archiwum Państwowe w Krakowie, sygn. Ik-678, fot. Archiwum

Marcin Arczyński, Projekt witrażu do kościoła św. Barbary w Krakowie, 1912, za: Witraże najnowsze, Kraków 1913, s. 25

 

„Sacrum et Decorum” – zasady zapisu bibliograficznego

Książki:

K. Kowalski, Sztuka Rzeszowa, Rzeszów 2002, s. 55.

Cz. Karolak, W. Kunicki, H. Orłowski, Dzieje kultury niemieckiej, Warszawa 2006, s. 31–32.

A. Holz, Geschichte der deutschen Kunst, t. 6, Berlin 2001, s. 104.

Studia i materiały do dziejów sztuki najnowszej, red. J. Nowak, Warszawa 2000, s. 89.

Katalogi wystaw:

Koniec wieku, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, 15 XI 1996 – 26 I 1997, Muzeum Narodowe w Krakowie, 15 III 1997 – 15 V 1997, red. E. Charazińska, Ł. Kossowski, Warszawa 1996, s. 118.

Artykuł w pracy zbiorowej:

M. Motté, Was die Bibel verschweigt, erzählen die Dichter, w: Der Heiligen Schrift auf der Spur. Beiträge zur biblischen Intertextualität in der Literatur, red. M. Kłańska, J. Kita-Huber, P. Zarychta, Dresden–Wrocław 2009, s. 53.

J. Hermand, Die gescheiterte Hoffnung. Zur Malerei der Befreiungskriege, w: idem, Avantgarde und Regression. 200 Jahre deutsche Kunst, Leipzig 1995, s. 15.

Artykuł w czasopiśmie lub w gazecie:

P. Dettloff, Dawne rogatki miejskie Krakowa, „Rocznik Krakowski” 76, 2010, s. 63.

Ein Tilgman’sches Sandgebläse in Mühlau, „Innsbrucker Nachrichten” 22, 1875, nr 270, s. 3236.

Przy powtórnym cytowaniu należy podać nazwisko autora (ewentualnie tytuł lub jego skrót), rok publikacji oraz przypis, w którym dana publikacja pojawiła się po raz pierwszy, np.:

Szczerski 2002, jak przyp. 5, s. 23.

Karolak, Kunicki, Orłowski 2006, jak przyp. 20, s. 57.

Koniec wieku 1996, jak przyp. 22, s. 89.

Studia i materiały… 2000, jak przyp. 11, s. 78.

W razie konieczności należy stosować zwyczajowe odnośniki łacińskie (np. idem, eadem, ibidem).

Materiały archiwalne:

Przy powoływaniu się na źródła archiwalne informacje o lokalizacji dokumentów należy podawać od ogólnych do szczegółowych: Nazwa archiwum (wraz z proponowanym skrótem, jeśli w artykule pojawią się dalsze odwołania do dokumentów z danego archiwum), sygnatura akt, nazwa zespołu (z ewentualnie proponowanym skrótem), tytuł dokumentu, wykorzystane strony/karty,

na przykład:

Archiwum Prowincji Południowej Dominikanów w Krakowie (= APPD), Kr 395, Księga akt związanych z odbudowaniem kościoła św. Trójcy po pożarze w 1850 r., zespół niepaginowany, Teofil Żebrawski, Objaśnienia dotyczące odbudowania kaplicy Orlikowską zwanej w kościele SS. Trójcy przy klasztorze XX. Dominikanów w Krakowie (30 XI 1857), s. [1]. Jeżeli tytuł dokumentu został nadany przez autora, należy zapisać go antykwą (np.: List T. Żebrawskiego do A. Przezdzieckiego z 28 II 1851).

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres:
Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej
Redakcja „Sacrum et Decorum”
35-002 Rzeszów, pl. Ofiar Getta 4-5/35
tel. +48 661 928 362, +48 17 872 20 98
e-mail: sacrumetdecorum@ur.edu.pl

Skip to content