Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Academic Board

Prof. Wojciech Bałus
Jagiellonian University, Kraków

Prof. Yurii Biriulov
Lviv National Academy of Arts, Lviv

Prof. François Boespflug
Université de Strasbourg, Strasbourg

Prof. Philippe Kaenel
Université de Lausanne, Lausanne

Fr. Prof. Ryszard Knapiński
John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin

Prof. Andrzej Olszewski
Cardinal Stefan Wyszyński University, Warszawa

Prof. Maria Poprzęcka
University of Warsaw

Prof. Stanisław Rodziński
Academy of Fine Arts, Kraków

Editor-in-Chief
Dr hab. Grażyna Ryba, Prof. UR

Grażyna Ryba – bio
Grażyna Ryba received her degree in art history from the Institute of Art History at the Jagiellonian University in Krakow and her Ph.D. from the Pontifical Academy of Theology in Krakow. She prepared her doctoral dissertation under the supervision of Prof. Dr. Józef Benignus Wanat. She obtained her postdoctoral degree in the humanities, in the discipline of art studies, at the Institute of Art Studies at the John Paul II Catholic University of Lublin. She is a professor at the Institute of Fine Arts at the University of Rzeszów.

She conceived, organised and manages the work of the Centre for Documentation of Contemporary Sacred Art at the University of Rzeszów, a body dedicated to research, archiving and popularisation.

She founded and edits the annual “Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej”, a peer-reviewed academic journal published in Polish and English, as well as the publishing series “Biblioteka Sacrum et Decorum”.

As a teacher, she has supervised about 120 master’s and bachelor’s theses. She has organised thirteen national academic conferences. The Centre’s activities include creating an electronic database of contemporary sacred art in Poland, a collection of archives and works of art, already numbering about 2,000 items, and a specialist library containing over 3,000 titles. The Centre has established contacts and undertaken joint ventures with scholars affiliated with research centres in Poland (Art History Institute at the Catholic University of Lublin, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warszawa, the Pontifical University of John Paul II in Krakow) and abroad (Université de Lausanne, Université de Strasbourg, Freie Universität in Berlin).

She received a second class award from the Vice-Chancellor of the University of Rzeszów for outstanding and creative organisational achievements and the National Education Medal at the request of the Main Committee of the School Art Competition for her achievements in working with the participating students.

Her research interests centre around the issues relating to contemporary art, especially sacral and religious art. She is the author of numerous publications on this subject.

PUBLIKACJE

1. MONOGRAFIE
Grażyna Ryba, Na granicy przestrzeni. Drzwi z brązu w biografii artystycznej twórcy. Chromy, Zemła, Mitoraj, Rzeszów 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego ISBN 978-83-7996-611
Grażyna Ryba, Katedra rzeszowska (1977 – 2002). Historia, sztuka, twórcy, idee, Kraków 2007, Wydawnictwo Avalon ISBN 978-83-60448-29-8

2. REDAKCJA MONOGRAFII

Mesjanizm polski i martyrologia narodowa w sztuce sakralnej i religijnej, red. G. Ryba, Rzeszów 2016, s. 1-147, Wyd. UR, ISBN978-837996-310-2
Człowiek w przestrzeni sakralnej. Literatura i sztuka, red. Grażyna Ryba, Rzeszów 2015, s. 1-178, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ISBN 978-83-7996-111-5

3. ROZDZIAŁY MONOGRAFII

Rzeczpospolita niepodległa (1918-2018). Interpretacja historii zapisana w obrazach na drzwiach polskich kościołów, w: Niepodległość i nowoczesność. Studia z historii sztuki, red. L. Karwowski, D. Kacprzak, S.P. Kubiak, Szczecin-Warszawa 2019, wyd. Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Fundacja Kultury Miejsca, s. 293-306 isbn 978-83-953155-8-9

Medytacja artysty i niebo El Greca. Refleksy nowożytnej sztuki hiszpańskiej w pracach wybranych polskich twórców współczesnych, w: Sztuka doby El Greca, red. A. Witko, Kraków 2018, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ss. 173-184, ISBN 978- 83- 7438- 691- 3

Ut sculptura poesis. Poetyckie wizje Dantego w interpretacji uczestników biennale małych form rzeźbiarskich w Rawennie, w: Literatura a rzeźba. Literatur und Sculptur, red. J. Godlewicz-Adamiec, T. Szybisty, Kraków- Warszawa 2018, wyd. imedius, s. 369-381

Apokalipsa Jerzego Skąpskiego. Narodziny witrażu i jego znaczenie w kontekście wnętrza współczesnej świątyni, w: „Tradycja i współczesność. Sztuka witrażowa po 1945 roku, red. B. Fekecz-Tomaszewska, M. Ławicka, Kraków-Legnica, 2016 , s. 67-77, ISBN 978-83-64553-11-0

Kościół jako refugium zbiorowej pamięci. Z twórczości Elżbiety Szczodrowskiej-Peplińskiej, w: Mesjanizm polski i martyrologia narodowa w sztuce sakralnej i religijnej, red. G. Ryba, Rzeszów 2016, s. 91-103, Wyd. UR, ISBN978-837996-310-2

Ciągłość tradycji. Realizacja teorii malarstwa monumentalnego Zofii Baudouin de Courtenay w projektach witraży Barbary Pawłowskiej, w: „Nie tylko art déco”. Sztuka witrażowa w okresie międzywojennym, red. Beata Fekecz-Tomaszewska i Magda Ławicka, Kraków – Legnica 2014, ISBN 978-83-61176-63-3, s. 232-245

Na granicy rzeczywistości. Mistyk, droga poznania mistycznego i artysta współczesny, Fides ex visu. Okiem mistyka, red. Aneta Kramiszewska, Wydawnictwo Werset, Lublin 2012, ISBN 978-83-63527-16-7, s. 241-264

Idee i rzeczywistość. Artystyczne debiuty twórców wywodzących się z Podkarpacia z perspektywy ćwierćwiecza, w: Pokolenie 80’. Polityczny protest? Artystyczna kontestacja?, red. Tadeusz Boruta, Rzeszów 2012, wyd. Instytut Pamięci Narodowej, ISBN 978-83-7629-359-2, s. 147-155

Oświęcimskie drzwi z brązu. Przyczynek do ikonografii św. Maksymiliana Kolbe, w: Limen expectationis. Księga ku czci śp. ks. prof. dr. hab. Zdzisława Klisia, red. ks. Jacek Urban, ks. Andrzej Witko, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2012, ISBN 978-83-7438-297-7, s. 299-310.

4. REDAKCJA CZASOPISMA (LISTA B do 2018)
„Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej. Materials and studies on the history of sacred art” I-XIII, 2008-2020, Wydawnictwo UR ISSN 1989-5010 (redaktor naczelny)

5. ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH
Dzieła konkursowe i ich losy. O dwu warszawskich konkursach sztuki sakralnej, „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego”, ISSN 1896 – 4133, nr 1 (51)/2019, s. 33-46

Cytaty strukturalne i zapis współczesności. Rzeźba sakralna Elżbiety Szczodrowskiej‑Peplińskiej w kontekście posoborowej aranżacji wnętrz zabytkowych kościołow Trojmiasta, “Porta Aurea” 15, 2017, s. 196-212, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISSN 1234-1533

Między historią a teologią. Kościół bernardynów w Rzeszowie. Mistagogia przestrzeni prowadzącej do wnętrza świątyni, „Folia Historica Cracoviensia”, XXII, 2016, s. 393-412., Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – Wydawnictwo Naukowe, ISSN 0867-8294

Zwiastowania Marzanny Wróblewskiej. Z malarskiego dziennika artystki, „Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej. Materials and studies on the history of sacred art” IX, 2016, s. 38-53 , Wydawnictwo UR, ISSN: 1689-5010

Interpretacja jako inspiracja? Dekoracja drzwi do katedry poznańskiej, „Artium Quaestiones” XVI, 2015, s. 171-194, Wydawnictwo UAM w Poznaniu, ISSN 0239-202X

Od intymnej refleksji po ekspresywną kontestację. Anna Praxmayer, Zofia Mitał, Zofia Kulik, polskie artystki–stypendystki we Włoszech, „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego”, nr 1 (35)/2015, s. 48-60, ISSN 1896-4133.

Święci z kościoła w Krasnem koło Rzeszowa. Przyczynek do badań nad twórczością Stefana Matejki, „Analecta Cracoviensia” 46 (2014), Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ISSN 0209-0864, eISSN 2391-6842, s. 223-237.

Ikonografia tarnowskich drzwi Bronisława Chromego w kontekście ideologicznych sporów wokół martyrologii wojennej, „Tarnowskie Studia Teologiczne”, XXXIII (2014), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ISSN 0239-4472, s. 56-66.

Droga krzyżowa. Przestrzeń sakralna i sakralizacja przestrzeni we współczesnych realizacjach rzeźbiarskich, „Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej. Materials and studies on the history of sacred art” VII, 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Sztuki, Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej, ISSN 1689-5010, , s. 37-63

Interpretacja motywu rajskiego drzewa poznania w twórczości Janiny Karczewskiej–Koniecznej i Janiny Stefanowicz–Schmidt, „Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej. Materials and studies on the history of sacred art” VI, 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Sztuki, Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej, s. 132-155.

Artysta współczesny wobec sacrum. Wątki metafizyczne w twórczości Tadeusza Boruty, Stanisława Białogłowicza i Tadeusza Wiktora, „Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej. Materials and studies on the history of sacred art” IV, 2011. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Sztuki, Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej ISSN 1689-5010, s. 95-119.

Tajemniczy model krakowski i włoskie projekty Bronisława Chromego. „Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej. Materials and studies on the history of sacred art” III, 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Sztuki, Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej ISSN 1689-5010, s. 21-43.

Sztuka sakralna XIX i XX w. Kryzys czy rozkwit? „Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej. Materials and studies on the history of sacred art” I, 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Sztuki, Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej, ISSN 1689-5010, s. 10-20.

6. ARTYKUŁY INNE

Coś się skończyło… Z malarskiej autobiografii prof. Jadwigi Szmyd-Sikory, „Gazeta Uniwersytecka” 2021

Doświadczenie historii zapisane w obrazie, w: Projekt 966. Jubileusz narodowy – sztuka polska 2016 , red. M. Rochecka, K. Rochecki, Toruń 2016; s. 126-129, wyd. Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji, Muzeum Uniwersyteckie UMK, ISBN 978-83-939089-8-1

WIDZIEĆ. Proces widzenia w sztuce współczesnej w odniesieniu do tradycyjnych i nowych środków wypowiedzi artystycznej, WIDZIEĆ. VI Forum Malarstwa Polskiego, zeszyt nr 7, 2010-2012, s. 19-22

Badania nad współczesną sztuką sakralną w Uniwersytecie Rzeszowskim, „Gazeta Uniwersytecka” 2011, nr 1, s.14-16

Inauguracja Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej, „Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej. Materials and studies on the history of sacred art” II, 2009,. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ISSN 1689-5010, s. 134-137.

7. KATALOGI WYSTAW: WSTĘP I REDAKCJA

„Między przeszłością a przyszłością. Bramy Gustawa Zemły” w: Projekty i studia rzeźbiarskie Gustawa Zemły Katalog wystawy zorganizowanej przez Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej przy Wydziale sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Muzeum Diecezjalne w Rzeszowie w dniach od 16 października do 17 listopada 2014 r., wstęp i redakcja Grażyna Ryba, Rzeszów 2014 s. 3-7, wyd. Mitel, ISBN: 978-83-7667-180-2.

Między słowem a obrazem. Katalog wystawy malarstwa Małgorzaty Drozd-Witek i grafiki Grzegorza Frydryka, wstęp i redakcja Grażyna Ryba. Wystawa zorganizowana przez Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej przy Wydziale sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w dniach od 18 października do 18 listopada 2013 r.

Mistrzyni i uczennica. Zofia Baudouin de Courtenay i Barbara Pawłowska, w: Mistrzyni i uczennica. Z twórczości Zofii Baudoin de Courtenay i Barbary Pawłowskiej. Wystawa rysunków i projektów artystek ze zbiorów Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, wyd. Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej przy Wydziale sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, wstęp i redakcja Grażyna Ryba ISBN:978-83-7338-821-5

IN STATU NASCENDI VISUM. Z prac twórców współczesnego witrażu krakowskiego, redakcja, wstęp i opracowanie katalogu wystawy, wyd. Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej przy Wydziale sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego i Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, Rzeszów 2011,

Rzeszowscy akademicy. Środowisko artystyczne Uniwersytetu Rzeszowskiego, wstęp i redakcja katalogu wystawy jubileuszowej artystów – pedagogów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Galeria Miejska Rzeszowa, październik 2011, wyd. Wydział Sztuki UR, Rzeszów 2011

8. HASŁA SŁOWNIKOWE

Serce Jezusa. Ikonografia, w: „Encyklopedia Katolicka”, t. XVIII, red. E. Giglewicz i in., Lublin 2013, s. 27-29

Serce Maryi. Ikonografia, w: „Encyklopedia Katolicka”, t. XVIII, red. E. Giglewicz i in., Lublin 2013, s. 37-38

Puri, brązowe drzwi wejściowe kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP (zw. Księgą Chrześcijaństwa), portal „Polonika”, http://www.polonika.gov.pl/pages/pl/polonik.php?id=224&name=puri-brazowe-drzwi-wejsciowe-kosciola-niepokalaneg

Puri, Wystrój wnętrza i dekoracja fasady kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP
http://www.polonika.gov.pl/pages/pl/polonik.php?id=468&name=puri-wystroj-wnetrza-i-dekoracja-fasady-kosciola-n

Rawenna, Wystrój wnętrza kościoła św. Maksymiliana Kolbe
http://www.polonika.gov.pl/pages/pl/polonik.php?id=467&name=rawenna-wystroj-wnetrza-kosciola-sw-maksymiliana-k

Sesto San Giovanni, Pomnik Ruchu Oporu (Sesto San Giovanni, Monumento alla Resistenza)
http://www.polonika.gov.pl/pages/pl/polonik.php?id=466&name=sesto-san-giovanni-pomnik-ruchu-oporu

Editorial Secretary
Dr Tomasz Szybisty

Translation
Dr hab. Agnieszka Gicala,
Dr hab. Monika Mazurek

Polish version proofreading
Agnieszka Iwaszek,
Elżbieta Kot

English version proofreading
Donald Trinder,
Ian Upchurch

Webpage editors
Paweł Kraus,
Joanna Rysz

Graphic design
Piotr Bigaj,
Krzysztof Marciniak,
Aleksander Rusin,
Piotr Wisłocki

The articles published in this journal and their abstracts are indexed in The Central European Journal of Social Sciences and Humanities http://cejsh.icm.edu.pl and The Central and Eastern European Online Library <http://ceeol.com>

Office Address

Sacrum et Decorum
Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej
35-002 Rzeszów, pl. Ofiar Getta 4-5/35
phone +48 661 928 362,
+48 17 872 20 98
www.sacrumetdecorum.pl
e-mail: sacrumetdecorum@ur.edu.pl
ISSN: 1689-5010

Skip to content