wydanie drukowane/printed edition – ISSN 1689-5010
wydanie online/online/edition – eISSN 2720-524X

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej
Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Pobierz artykuł w PDF-ie

Ryszard Knapiński
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Streszczenie
Neoromańska bazylika pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa w Lugano została zbudowana w latach 1922–1927, a jej dekoracja freskami przez Vittoria Traininiego trwała etapami od 1937 do 1954 roku. Artysta był gorliwym katolikiem. Studiował Pismo Święte, a swoje teologiczne koncepcje konsultował z kanonikiem Annibale Lanfranchim z Lugano i z historykiem sztuki Corrado Mezzaną z Rzymu. Program ikonograficzny polichromii jest bardzo bogaty i podporządkowany przekazowi głównych treści dogmatycznych i mistagogicznych zawartych w doktrynie Kościoła katolickiego epoki potrydenckiej. We wnętrzu panuje swoisty horror vacui. Całość nasycona jest obrazami, alegorycznymi przedstawieniami i mnóstwem symboli. Motywy ikoniczne nawiązują do tradycji ikonograficznej Kościoła oraz wprowadzają nowe tematy, wynikające z rozwoju doktryny katolickiej, np. ukazanie dogmatu o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Do tego dochodzi jeszcze rozbudowana ikonografia hagiograficzna. Bogata ikonografia doktrynalna, z odniesieniami do symboliki eklezjalnej, dobrze ilustruje zasadę przyjętą w sztuce chrześcijańskiej, iż wiara pochodzi nie tylko ze słyszenia, lecz także z patrzenia – Fides ex visu.

Słowa kluczowe: Vittorio Trainini, ikonografia doktrynalna, Arma Passionis Christi, ikonografia Najświętszego Serca Jezusa, ikonografia hagiograficzna, Lugano Basilica del Sacro Cuore

Bibliografia
La Basilica del Sacro Cuore Lugano. Santuario diocesano. Guida storico – artistica e religiosa, edizione curada dal Emilio Cattori e Gastone Cambin, Lugano 1957.
Hubert Krins, Die Kunst der Beuroner Schule.” Wie ein Lichtblick vom Himmel”, Beuroner Kunstverlag, Beuron 1998.
Christian Hecht, Die Glorie. Begriff, Thema, Bildelement in der europäischen Sakralkunst vom Mittelalter bis zum Ausgang des Barock, Regensburg 2003.
Jerzy Józef Kopeć, Męka Pańska w religijnej kulturze Polskiego Średniowiecza. Studium nad pasyjnymi motywami i tekstami liturgicznymi, Warszawa 1975.
Rudolf Berliner (1886-1967) »The Freedom of Medieval Art« und andere Studien zum christlichen Bild, herausgegeben von Robert Suckale, Berlin 2003.
www.Biblia Tysiąclecia – Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu https://biblia.deon.pl/ (dostęp 25.01.2019).
Archiwalia udostępnione przez syna artysty Gianluigi Traininiego, zamieszkałego w Brescii.
Informacje z archiwum parafialnego: Parrocchia di Lugano, Borghetto 2; CH 6901 Lugano.

Skip to content