wydanie drukowane/printed edition – ISSN 1689-5010
wydanie online/online/edition – eISSN 2720-524X

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej
Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

„Klauzula informacyjna” dla Klientów Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Szanowni Państwo!

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Na tej podstawie Wydawnictwo UR informuje, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej Administratorem) jest Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, reprezentowany przez Rektora,

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w UR, adres email: iod@ur.edu.pl, tel.: 17 872 3439

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania i dystrybucji książek (czasopism) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, a także podmioty świadczące na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego usługi dostawczo-transportowe,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3., do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa,

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., RODO,

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora Danych może skutkować niezrealizowaniem zamówienia,

9) Informujemy również, że: Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

KLAUZULA_ZGODA NA OPUBLIKOWANIE ARTYKUŁU W SED

OŚWIADCZENIE AUTORSKIE_SED

Skip to content