wydanie drukowane/printed edition – ISSN 1689-5010
wydanie online/online/edition – eISSN 2720-524X

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej
Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Deklaracja dostępności

 

Redakcja czasopisma „Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej”, wydawanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: https://sacrumetdecorum.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2008-11-12
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-17

Stan dostępności cyfrowej:

Strona internetowa https://sacrumetdecorum.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • linki do artykułów do pobrania nie mają w swojej treści informacji o formacie i rozmiarze tekstu,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • zdjęcia i/lub grafiki zamieszczone w artykułach nie posiadają opisu alternatywnego.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-11-17
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-11-17
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej https://sacrumetdecorum.pl/ można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Wszelkie problemy z dostępnością strony internetowej prosimy zgłaszać do sekretariatu redakcji rocznika „Sacrum et Decorum”, mailowo: sacrumetdecorum@ur.edu.pl lub telefonicznie: 17 872 20 98.

W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących informacji:

 • nazwisko i imię osoby zgłaszającej problem z dostępnością,
 • dane kontaktowe ( numer telefonu, adres e-mail) do wyżej wymienionej osoby,
 • opis problemu związanego z dostępnością. (Jeżeli zgłoszenie dotyczy otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, to prosimy o określenie optymalnego sposobu jej przedstawienia).

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp.

Na każde zgłoszenie dotyczące problemów z dostępnością odpowiadamy w terminie do 7 dni od dnia jego otrzymania.

W przypadku, kiedy umożliwienie dostępu będzie wymagało więcej czasu, poinformujemy o tym zgłaszającego. Podamy także ostateczny termin realizacji wniosku. W myśl ustawy mamy dwa miesiące od chwili przyjęcia zgłoszenia na poprawę błędów i zapewnienie dostępu.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony https://sacrumetdecorum.pl/ lub treści w niej zawartych, zaproponujemy dostęp do nich w alternatywny sposób.

Informujemy także, iż osoby niezadowolone z efektów podjętych przez nas czynności w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, mają prawo złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Siedziba redakcji rocznika „Sacrum et Decorum” mieści się w pokoju nr 35, na drugim piętrze budynku C4 należącego do Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego, przy placu Ofiar Getta 4 w Rzeszowie.

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno od pl. Ofiar Getta, bez schodów; drugie od strony parkingu – po schodach. Podjazd dla wózków inwalidzkich znajduje się w holu, łączy parter niski z parterem wysokim, gdzie znajdują się sale wykładowe,
 • nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome lub słabowidzące,
 • recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego – od pl. Ofiar Getta,
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 • w budynku nie ma windy,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,
 • za budynkiem jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących,
 • nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

 

Skip to content