wydanie drukowane/printed edition – ISSN 1689-5010
wydanie online/online/edition – eISSN 2720-524X

Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej
Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Parę słów o “Sacrum et Decorum”

Rocznik „Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej” to recenzowane czasopismo naukowe z zakresu badań nad twórczością o przeznaczeniu sakralnym, inspirowaną przez religię lub odnoszącą się do zagadnień metafizycznych w sztuce XIX–XXI w., ujmowanych w szerokim kontekście kulturowym.

Rocznik znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, opublikowanym w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 roku. Posiada 20 punktów.

Pismo redagowane jest w dwu wersjach językowych – polskiej i angielskiej – w ramach działalności Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej Uniwersytetu Rzeszowskiego i wydawane przez Wydawnictwo UR. Rocznik ma charakter ponadregionalny, pozwalający na konfrontację wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach uniwersyteckich.
Sacrum et Decorum nie posiada odpowiedników wśród czasopism naukowych ukazujących się w Polsce, a nieliczne periodyki zagraniczne (europejskie) z zakresu sztuki sakralnej reprezentują zbyt szeroką formułę i tylko okazjonalnie użyczają swoich łamów do publikacji prac z dziedziny stanowiącej domenę naszego pisma.

Od pierwszego wydania w 2008 roku poprzez kolejne tomy rocznika redakcja Sacrum et Decorum stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom środowiska naukowego historyków sztuki i nauk pokrewnych, wśród których wzrasta zainteresowanie badaniami nad sztuką sakralną ostatnich dwustu lat i możliwością publikacji ich rezultatów w odrębnym piśmie uwzględniającym specyfikę dziedziny.

Rada Naukowa naszego wydawnictwa obejmuje przedstawicieli polskich i zagranicznych ośrodków naukowych – osoby będące autorytetami w tematyce odpowiadającej profilowi pisma. Od 2010 roku należą do niej profesorowie uniwersytetów w Strasburgu i Lozannie, którzy uznali za ważne pojawienie się Sacrum et Decorum wśród periodyków naukowych wydawanych w Europie; w 2021 roku do tego znamienitego grona dołączył kolejny specjalista, tym razem zza wschodniej granicy Polski, z Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki.

Autorzy piszący do Sacrum et Decorum to naukowcy działający w różnych ośrodkach uniwersyteckich. Dzięki temu artykuły publikowane w naszym periodyku dają możliwie pełny obraz aktualnie prowadzonych prac badawczych.
Sacrum et Decorum jest rocznikiem z datą roczną odnoszącą się do terminu nadsyłania do redakcji artykułów, przeznaczonych dla bieżącego numeru, który ukazuje się w drugim kwartale roku następnego.

Pismo składa się z oryginalnych artykułów recenzowanych poprzedzonych odredakcyjnym tekstem wprowadzającym. W dziale „Materiały” znajdują się także recenzowane artykuły, których wartość polega przede wszystkim na ukazaniu nowego problemu badawczego, na który redakcja pragnie zwrócić uwagę czytelników i pozostałych badaczy. Wyjątkowo publikujemy uznane przez zespół redakcyjny za ważne teksty autorów obcych, które zostały już wydane, ale są trudno dostępne i nietłumaczone wcześniej na język angielski lub polski. Niekiedy wyodrębniany jest także dział zawierający sprawozdania, recenzje oraz materiały źródłowe. Począwszy od XII tomu, na łamach naszego czasopisma można przeczytać eseje artystów na temat ich własnej twórczości w nowym cyklu „Miscellanea”.

Redakcja naszego czasopisma dba o zachowanie standardów Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics), o czym szczegółowo można przeczytać w zakładce: Etyka wydawnicza.

W celu popularyzacji wyników prac badawczych prowadzimy politykę wydawniczą dążącą do upowszechnienia artykułów w skali ogólnopolskiej i światowej, poprzez otwarty dostęp do publikowanych treści, zarówno na stronie internetowej czasopisma, jak też w Repozytorium Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz w krajowych i międzynarodowych bazach naukowych, tj.:

  • CEEOL – Central and Eastern European Online Library
  • CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • DOAJ – DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS
  • ERIH PLUS – European Reference Index for the Humanities
  • ICI Journals Master List
  • MOST WIEDZY
  • PBN – POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA

Teksty można nadsyłać w języku preferowanym przez autora. Po wstępnej akceptacji przez zespół redakcyjny, są one tłumaczone na język polski lub angielski, a następnie aprobowane przez Radę Naukową i przesyłane do recenzji.

Wszystkich zainteresowanych badaniami nad sztuką sakralną XIX – XXI wieku i chcących podzielić się wynikami pracy naukowej zapraszamy do współpracy!

Skip to content