Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Recenzenci

Numer I:

prof. Jacek Radziewicz-Winnicki, Politechnika Śląska, Gliwice

prof. Renata Rogozińska, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań

prof. Józef Benignus Wanat OCD, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

Numer II:

prof. Małgorzata Kitowska- Łysiak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

prof. Michał Ostrowicki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

prof. Andrzej Pieńkos, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

prof. Maria Poprzęcka, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Numer III:

prof. Stefan Muthesius, World Art University of East Anglia, Norwich

prof. Waldemar Okoń, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

prof. Anna Sieradzka, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

prof. Tadeusz Żuchowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Numer IV:

prof. Teresa Bardzińska-Bonenberg Politechnika Poznańska, Poznań

prof. Giulio Maspero Pontificia Uniwersità della Santa Croce, Rzym

prof. Miguel de Salis Amaral Pontificia Uniwersità della Santa Croce, Rzym

prof. Anna Sieradzka Uniwersytet Warszawski, Warszawa

prof. Krzysztof Stefański Uniwersytet Łódzki, Łodź

prof. Paweł Taranczewski Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, Kraków

prof. Monika Zin Freie Universität Berlin, Berlin

Numer V:

prof. Lechosław Lameński Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin

prof. Renata Rogozińska Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań

prof. Krzysztof Stefański Uniwersytet Łódzki, Łodź

Numer VI:

prof. Christian Freigang Freie Universität Berlin, Berlin

prof. Dorota Kudelska Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

prof. Andrzej Pieńkos Uniwersytet Warszawski, Warszawa

prof. Miguel de Salis Amaral Pontificia Uniwersità della Santa Croce, Rzym

prof. Krzysztof Stefański Uniwersytet Łódzki, Łodź

prof. Eduardo Torres Pontificia Uniwersità della Santa Croce, Rzym

Numer VII:

prof. Dorota Kudelska Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

prof. Renata Rogozińska Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań

prof. Anna Sieradzka Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Numer VIII:

prof. Agata Jakubowska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań

prof. Marcin Lachowski Uniwersytet Warszawski, Warszawa

prof. Krzysztof Stefański Uniwersytet Łódzki, Łódź

Numer IX:

prof. Katarzyna Chrudzimska-Uhera Uniwersytet Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa

prof. Marek Kluz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

prof. Janusz Królikowski Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków

prof. Lechosław Lameński Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

Numer X:

prof. Marcin Lachowski Uniwersytet Warszawski, Warszawa

prof. Renata Rogozińska Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań

Numer XI:

prof. Michał Haake Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań

prof. Dorota Kudelska Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

prof. Krzysztof Stefański Uniwersytet Łódzki, Łódź

prof. Maciej Zychowicz Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Warszawa

Numer XII:

prof. Katarzyna Chrudzimska-Uhera Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

prof. Michał Haake Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań

prof. Marcin Lachowski Uniwersytet Warszawski, Warszawa

prof. Renata Rogozińska Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Poznań

Numer XIII:

prof. Marcin Lachowski Uniwersytet Warszawski, Warszawa

prof. Iwona Luba Uniwersytet Warszawski, Warszawa

prof. Miguel de Salis Amaral Pontificia Università della Santa Croce, Rzym

prof. Giuglio Maspero Pontificia Università della Santa Croce, Rzym

prof. Renata Rogozińska Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Poznań

prof. Rafał Solewski Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków

Procedura recenzowania

  1. Teksty można nadsyłać w języku preferowanym przez autora. Po wstępnej akceptacji przez zespół redakcyjny, są one – w razie konieczności – tłumaczone na język polski lub angielski, a następnie aprobowane przez Radę Naukową i przesyłane do recenzji.
  2. Zasady przyjmowania, oceny oraz proces recenzji tekstów są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz standardami Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).
  3. Do oceny każdego artykułu zamieszczonego w części STUDIA powołuje się co najmniej dwu niezależnych recenzentów, afiliowanych poza jednostką wydającą „Sacrum et Decorum” (Uniwersytet Rzeszowski) i poza ośrodkiem, w którym zatrudniony jest autor publikacji.
  4. W przypadku tekstów autorów z afiliacją zagraniczną przynajmniej jeden z recenzentów jest związany z instytucją zagraniczną inną niż narodowość autora pracy.
  5. W procesie recenzji zarówno autorzy, jak i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw.double-blind-review-process). Niezależnie od stosowania tej zasady Redakcja tak dobiera recenzentów, aby nie występował konflikt interesów między autorem a recenzentem.
  6. Zasady kwalifikowania lub odrzucania publikacji są ujęte w formularzu recenzji, zawierającym podstawowe kryteria oceny tekstu, zamieszczonym poniżej.
  7. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznaczną deklaracją dopuszczającą artykuł do publikacji lub go odrzucającą.
  8. Procedura recenzji przebiega z zachowaniem zasady poufności i dopuszcza wydawanie warunkowo opinii pozytywnej, zawierającej uwagi recenzenta. Należy je uwzględnić w ostatecznej publikacji, po zatwierdzeniu przez recenzenta.
  9. Autor otrzymuje do korekty artykuł (w formie elektronicznej) i po dokonaniu niezbędnych poprawek odsyła go do Redakcji w terminie 14 dni od daty jego odebrania.
  10. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane nawet po wydaniu kolejnego tomu. W każdym numerze rocznika publikowana jest lista recenzentów współpracujących przy jego wydaniu, jednak bez wskazania poszczególnych artykułów przez nich recenzowanych.

Uproszczony-wzor-recenzji

Uproszczony_wzor_recenzji

Skip to content