Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej
pl. Ofiar Getta 4-5/35, 35-002 Rzeszów
tel. +48 17 872 20 98

Redakcja rocznika „Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej” kieruje się standardami Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics), https://publicationethics.org, i prowadzi działalność w odniesieniu do nich w celu zachowania najwyższych norm wydawniczych, a tym samym wyeliminowania nagannych i negatywnych zjawisk w zakresie publikacji tekstów naukowych, tj.: plagiat, ghost writing (nieuwzględnienie osób, które miały udział w napisaniu artykułu) i guest authorship (przypisanie autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu tekstu). Wymienione poniżej zasady etyki wydawniczej odnoszą się zarówno do autorów, jak też recenzentów, zespołu redakcyjnego i wydawcy, by skutecznie oraz na każdym poziomie prac edytorskich zachować przyjęte kryteria postępowania zawarte w: Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors, COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers (Wskazówki etyczne Komisji Etyki Publikacji dla recenzentów prac naukowych).

Oczekiwania wobec autorów:

1. przyjmujemy oryginalne i niepublikowane wcześniej artykuły nawiązujące tematycznie do profilu czasopisma, wnoszące istotny wkład w rozwój polskich i światowych badań nad sztuką sakralną, przesłane wyłącznie do redakcji „Sacrum et Decorum”. Odrzucane są teksty złożone do druku równolegle w innych redakcjach;

2. prosimy o wypełnienie i podpisanie załączonego poniżej oświadczenia o autentyczności i własnym autorstwie przedłożonego tekstu i/lub ewentualnym udziale innych autorów, a także odpowiedzialności za oryginalność pracy, stosowanie standardów COPE i respektowanie praw majątkowych osób trzecich (np. w zakresie użycia materiałów ilustracyjnych itp.) – ZAŁĄCZNIK nr 1 – OŚWIADCZENIE AUTORSKIE;

3. w przypadku współautorstwa artykułu wymagamy podania informacji o procentowym udziale poszczególnych osób w napisaniu pracy, z wyszczególnieniem afiliacji współautora/ów. Autorzy zobowiązani są także do przekazania redakcji i zamieszczenia w tekście informacji o wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów – patrz: ZAŁĄCZNIK NR 1;

4. do tekstu prosimy dołączyć: abstrakt artykułu i pięć do sześciu słów kluczowych oraz krótką informację o autorze, zawierającą imię, nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, miejsce pracy, dane kontaktowe – adres e-mail oraz numer telefonu. Oddanie artykułu do druku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację powyższych danych, nie tylko w „Sacrum et Decorum” (wersja papierowa i internetowa), lecz także w bazach naukowych, z którymi czasopismo współpracuje;

5. prosimy o zredagowanie tekstu w oparciu o wytyczne redakcyjne opublikowane w zakładce WARUNKI PUBLIKACJI oraz opracowanie wyodrębnionej bibliografii według zapisu przyjętego i używanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego – ZAŁĄCZNIK NR 2.

6. zobowiązujemy autorów, by stosowali się do uwag recenzentów i uwzględniali je w ostatecznej wersji artykułu, którą redakcja przekazuje recenzentom do zatwierdzenia. Czas na odniesienie się do sugestii recenzentów i naniesienie stosownych poprawek nie może być dłuższy niż 14 dni, licząc od daty otrzymania recenzji przez autora.

Obowiązki Redakcji:

1. oświadczamy, że honorujemy wszystkie prawa osobiste autorów oraz zachowujemy dbałość o staranny i profesjonalny proces przygotowania do publikacji w zakresie przekładu, redakcji językowej obu wersji artykułu – polskiej i angielskiej – oraz druku dla osiągnięcia najlepszego rezultatu – merytorycznego, jak też wizualnego wydawanego rocznika. Ponadto prowadzimy politykę wydawniczą dążącą do upowszechnienia artykułów w skali ogólnopolskiej i światowej, poprzez umieszczenie ich w krajowych i międzynarodowych bazach naukowych.

2. Redakcja decyduje o przyjęciu artykułu do planu wydawniczego, uwzględniając następujące kryteria: oryginalność tematu, jakość naukową pracy, spójność z tematyką czasopisma, przydatność dla rozwoju badań w zakresie problematyki podejmowanej na łamach rocznika;

3. ostateczna decyzja o publikacji artykułu oparta jest na recenzjach, opinii Rady Naukowej i redaktora naczelnego. Na decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu wpływa także ryzyko w zakresie naruszenia praw autorskich;

4. Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki publikacyjnej w nauce. O wszystkich zauważonych nieprawidłowościach związanych z opisanymi wyżej praktykami, Redakcja będzie informować odpowiednie podmioty, posiadające możliwość jurysdykcji wobec osób niepodporządkowujących się obowiązującym normom;

5. członkowie Redakcji nie ujawniają informacji o artykule innym osobom, z wyjątkiem: autora tekstu, recenzentów lub wydawcy. Redakcja zachowuje w tajemnicy przed autorem dane o recenzentach tekstu;

6. członkowie Redakcji lub recenzenci nie mogą, bez wyraźnej zgody autora, wykorzystywać informacji uzyskanych w procesie oceny publikacji w badaniach własnych. Zapis ten dotyczy zarówno artykułów odrzuconych czy też ich fragmentów, jak również tekstów niezamówionych tudzież nieopublikowanych;

7. Redakcja nie zleca recenzji osobom, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych czy zawodowych mogących powodować konflikt interesów;

8. teksty można nadsyłać w języku preferowanym przez autora. Będą one – w razie konieczności – tłumaczone na język polski lub angielski.

Obowiązki Recenzentów:

1. po wstępnej akceptacji przez zespół redakcyjny i aprobacie Rady Naukowej artykuły przesyłane są do recenzji;

2. do oceny każdego artykułu powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów (specjalistów w dziedzinie recenzowanego artykułu), afiliowanych poza jednostką wydającą „Sacrum et Decorum” (Uniwersytet Rzeszowski) i spoza ośrodka naukowego, w którym zatrudniony jest autor publikacji;

3. w przypadku tekstów autorów z afiliacją zagraniczną przynajmniej jeden z recenzentów musi być związany z instytucją zagraniczną inną niż narodowość i miejsce zatrudnienia autora pracy;

4. w procesie recenzji zarówno autorzy, jak i recenzenci, nie znają swoich tożsamości – zgodnie z zasadą double-blind-review-process. Niezależnie od jej stosowania redakcja tak dobiera recenzentów, aby nie występował konflikt interesów między autorem a recenzentem;

5. zasady kwalifikowania lub odrzucania publikacji są ujęte w formularzu recenzji, zawierającym podstawowe kryteria oceny tekstu – ZAŁĄCZNIK NR 3;

6. recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznaczną deklaracją dopuszczającą artykuł do publikacji lub go odrzucającą;

7. każdy wybrany recenzent, który nie może zrecenzować artykułu lub jest świadomy, że szybkie sporządzenie recenzji nie będzie możliwe, powinien poinformować o tym fakcie redaktora naczelnego czasopisma;

8. recenzje powinny być wykonane obiektywnie, bez stosowania krytyki personalnej względem autora. Recenzja winna być napisana jasno i poparta odpowiednimi argumentami;

9. od recenzentów oczekuje się wskazania na publikacje, których autor nie wymienił lub do których nie odwołał się w swoim artykule. Recenzent powinien również poinformować Redakcję o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub podejrzeniu plagiatu;

10. procedura recenzji przebiega z zachowaniem zasady poufności i warunkowo dopuszcza wydawanie opinii pozytywnej, zawierającej uwagi recenzenta;

11. recenzent wspiera redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i może również pomagać autorowi w poprawieniu pracy – za pośrednictwem redakcji i z zachowaniem wzajemnej anonimowości;

12. nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane nawet po wydaniu kolejnego tomu. W każdym numerze rocznika publikowana jest lista recenzentów współpracujących przy jego wydaniu, jednak bez wskazania artykułów przez nich recenzowanych. Nazwiska recenzentów każdego z tomów „Sacrum et Decorum” dostępne są także na stronie internetowej rocznika.

Obowiązki Wydawcy:

1. Wydawnictwo zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;

2. recenzja wydawnicza artykułu jest wewnętrznym dokumentem Wydawnictwa;

3. wszystkie recenzowane artykuły muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Nie można ich okazywać ani dyskutować na ich temat z innymi osobami niż upoważnieni do tego redaktor naczelny lub sekretarz redakcji.

Skip to content