Warunki Publikacji

 1. Rocznik „SACRUM ET DECORUM. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej” to czasopismo, którego wersję pierwotną stanowią tomy wydawane w formie tradycyjnego nośnika informacji – druku na papierze, ujętego w formę kodeksu
 2. Do druku przyjmowane są  dotychczas niepublikowane artykuły o objętości do 20 stron maszynopisu, w wyjątkowych przypadkach – po wcześniejszym uzgodnieniu z zespołem redakcyjnym – dopuszczalne jest zwiększenie objętości tekstu.
 3. Oprócz artykułów Redakcja zamieszcza recenzje merytoryczne oraz informacje o książkach bądź wydarzeniach artystycznych (m.in. wystawy, konferencje) o objętości do 5 stron maszynopisu
 4. Do tekstu prosimy dołączyć: krótką informację o autorze, zawierającą jego imię, nazwisko, tytuł i stopień naukowy, miejsce pracy
 5. Wymogi techniczne:
  1. teksty prosimy przesyłać w jednym egzemplarzu (wydruk komputerowy oraz w wersji elektronicznej);
  2. teksty artykułów winny zawierać streszczenie (ok. 0,5 strony) i pięć lub sześć słów kluczowych;
  3. forma zapisu odnośników została podana na stronie internetowej www.sacrumetdecorum.pl;
  4. strona znormalizowanego maszynopisu zawiera 30 wersów tekstu z ok. 60 znakami w wersie (ok. 1800 znaków na stronie)
 6. Redakcja zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian bądź skrótów w tekstach artykułów, po uprzednim uzgodnieniu z autorami.
 7. Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca.
 8. Zasady przyjmowania, oceny i proces recenzji tekstów jest zgodny z wytycznymi MNiSW i szczegółowo opisany na stronie internetowej www.sacrumetdecorum.pl
 9. Redakcja stosuje sugerowane przez MNiSW procedury zabezpieczające oryginalność publikacji naukowych
 10. O wszelkich przejawach nierzetelności naukowej i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce Redakcja będzie informować odpowiednie podmioty, posiadające możliwość jurysdykcji wobec autora niepodporządkowującego się obowiązującym normom.
 11. Złożenie artykułu do druku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych kontaktowych autora, abstraktu artykułu, artykułu (lub jego fragmentu) nie tylko w “Sacrum et Decorum” (wersja papierowa i internetowa), ale i w bazach danych, z którymi “Sacrum et Decorum” współpracuje.
Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres:
Redakcja „Sacrum et Decorum”
Uniwersytet Rzeszowski
Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej
35-002 Rzeszów, pl. Ofiar Getta 4-5/35
tel. +48 661 928 362, +48 17 872 20 98

ZAŁĄCZNIK – Zasady zapisu bibliograficznego i opisów ilustracji


Procedura Recenzowania

 • Teksty można nadsyłać w języku preferowanym przez autora. Po wstępnej akceptacji przez zespół redakcyjny, są one – w razie konieczności – tłumaczone na język polski i angielski, a następnie aprobowane przez radę naukową i przesyłane do recenzji.
 • Zasady przyjmowania, oceny oraz proces recenzji tekstów są zgodne z powszechnie stosowanymi i zamieszczonymi w Internecie (między innymi na stronach MNiSW).
 • Do oceny każdego artykułu zamieszczonego w części STUDIA powołuje się co najmniej dwu niezależnych recenzentów, afiliowanych poza jednostką wydającą „Sacrum et Decorum” (Uniwersytet Rzeszowski) i poza jednostką, w której zatrudniony jest autor publikacji
 • W przypadku tekstów autorów z afiliacją zagraniczną przynajmniej jeden z recenzentów jest związany z instytucją zagraniczną inną niż narodowość autora pracy
 • W procesie recenzji zarówno autorzy jak i recenzenci nie znają swoich tożsamości (zasada będzie stosowana od V numeru pisma, tzw.double-blind-review-process). Niezależnie od stosowania tej zasady redakcja tak dobiera recenzentów, aby nie występował konflikt interesów między autorem a recenzentem
 • Zasady kwalifikowania lub odrzucania publikacji są ujęte w formularzu recenzji, zawierającym podstawowe kryteria oceny tekstu, zamieszczonym poniżej
 • Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznaczną deklaracją dopuszczającą artykuł do publikacji lub go odrzucającą.
 • Procedura recenzji przebiega z zachowaniem zasady poufności i dopuszcza wydawanie warunkowo opinii pozytywnej, zawierającej uwagi recenzenta. Należy je uwzględnić w ostatecznej publikacji, po zatwierdzeniu przez recenzenta.
 • Autor otrzymuje do korekty artykuł (wydrukowany lub w formie dokumentu Word) i po dokonaniu niezbędnych poprawek odsyła go do redakcji w terminie 14 dni.
 • Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane nawet po wydaniu kolejnego tomu. W każdym numerze rocznika publikowana jest lista recenzentów współpracujących przy jego wydaniu, jednak bez wskazania poszczególnych artykułów przez nich recenzowanych

ZAŁĄCZNIK – Formularz recenzji wydawniczej artykułu